Akustická konstrukce

Doporučení:
Tloušťku vrchní desky nedělat nikdy větší než 4mm
Tloušťku spodní desky nedělat nikdy menší než 4mm
Poměr tlouštěk vrchní a spodní desky nejlépe v rozmezí
1:1,5 až 1:1,7
Určení kmiten na deskách:
- horní kmitna se stanoví ve vzdálenosti 84 až 86mm od středové spojnice effa otvorů
- dolní kmitna se stanoví ve vzdálenosti 68 až 70mm od středové spojnice effa otvorů
Tloušťky desek mezi kmitnami (i mimo ně) uspořádat
v podélném pásu
Tloušťku spodní desky u „C“ výřezů ne slabší než 3,5mm
Umístění otvorů effa podle akustického zákona ( 5/9, 9/9, 2/9 )což znamená, že stanovíme-li nahoře mezi effy vzdálenost rovnající se kupř. šířce kobylky, a ta nám
bude představovat hodnotu 5/9, pak uprostřed effů na
středové spojnici zářezů musí být vzdálenost mezi effy
min. 9/9 – anebo od kobylky k okrajům otvorů effa
musí být na každou stranu min. 2/9 místa.

Basový trámec - po zhodnocení dřeva vrchní desky určit
výšku trámce mezi 10 až 12mm u houslí, 12 až 13mm
u violy. Délka trámce nemá být delší než 7/9 délky
ochvějné plochy desky. Délka střední nejvyšší části
trámce má být 25 až 30mm. Tvarování trámce má
sledovat dělení 1:2, tzn. kupř. jsou-li konce trámce
vysoké 3mm, střed horní poloviny trámce je 6mm a
střed trámce 12mm. Obdobné je to v polovině dolní.
Výška lubů – doporučené a ověřené jsou výšky lubů 30
až 31mm u houslí a 36 až 38mm u viol. Vyšší luby
dávají zdání altovosti a prostorovosti.
Impedance – je případné a možné přizpůsobení hotového
korpusu na požadovanou barvu a hlasitost nástroje
vhodným dodatečným zeslabováním desek v určitých
místech.
Váhová závislost kobylky a duše – viz graf, má zásadní
důležitost pro optimální seřízení nástroje.
Akustické umístění struníku – spolu se zúžením poutka
struníku na velkém pražci zachovává počet a intenzitu
harmonických. Při umisťování struníku se musí
zachovávat poměr 1:2, a to tak, že vzdálenost od
kobylky k pražci na struníku a vzdálenost od pražce
na struníku k velkému pražci představují tento poměr.